Skip to main content

Chương trình công tác tháng

Tiêu đề Ngày đăng File gắn
Chương trình công tác tháng 4 năm 2019 của UBND huyện 01/04/2019
Chương trình công tác tháng 4 năm 2019 của UBND huyện 01/04/2019
Chương trình công tác tháng 4 năm 2019 của UBND huyện 01/04/2019
Chương trình công tác tháng 4 năm 2019 của UBND huyện 01/04/2019
Chương trình công tác tháng 12 của UBND huyện 03/12/2018
Lịch làm việc PCT TT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 12 năm 2018 03/12/2018
Lịch làm việc của PCT Thân Minh Sâm tháng 12 năm 2018 03/12/2018
Chương trình công tác tháng 11 của CQCQ huyện 02/11/2018
Báo cáo KQ công tác tháng 10 của CQCQ huyện 02/11/2018
Lịch làm việc của PCTTT Thân Minh Sânm tháng 11 năm 2018 02/11/2018
Lịch làm việc của Bí thư, CT UBND huyện tháng 11 năm 2018 02/11/2018
Chương trình công tác tháng 11 năm 2018 của UBND huyện 02/11/2018
Lịch làm việc của PCT Thân Minh Sâm tháng 10 năm 2018 02/10/2018
Thông báo lịch làm việc Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế 01/10/2018
Lịch làm việc của PCTTT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 10 năm 2018 01/10/2018
Chương trình công tác tháng 10 và quý IV năm 2018 HĐND huyện 27/09/2018
Báo cáo kết quả tháng 9 năm 2018 27/09/2018
Chương trình công tác tháng 10 năm 2018 UBND huyện 27/09/2018
Lịch làm việc của PCT TT UBND huyện Nguyễn Ngọc Sơn tháng 9 năm 2018 06/09/2018
TB lịch làm việc của PCT Thân Minh Sâm tháng 9 năm 2018 05/09/2018
Chương trình công tác tháng 9 năm 2018 của Ban pháp chế HĐND huyện 30/08/2018
Chương trình công tác tháng 9/2018 của UBND huyện 30/08/2018
BCKQ công tác tháng 8, nhiệm vụ chủ yếu tháng 9 năm 2018 CĐCQCQ huyện 16/08/2018
Chương trình công tác 06 tháng của Ban pháp chế HĐND huyện 09/08/2018
Báo KQ nhiệm vụ tháng 06 tháng đầu năm Ban pháp chế 09/08/2018
Lịch làm việc của PCT Thân Minh Sâm tháng 8 năm 2018 01/08/2018
Chương trình công tác tháng 8 năm 2018 của HĐND huyện 31/07/2018
Báo cáo KQ công tác tháng 7 năm 2018 của HĐND huyện 31/07/2018
Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 8 năm 2018 31/07/2018
Chương trình công tác tháng 8 năm 2018 của UBND huyện 31/07/2018

Pages