Skip to main content

Chương trình công tác - hội đồng nhân dân

Tiêu đề Ngày đăng File gắn
Chương trình công tác tháng 10 và quý IV năm 2018 HĐND huyện 27/09/2018
Báo cáo kết quả tháng 9 năm 2018 27/09/2018
Chương trình công tác tháng 9 năm 2018 của Ban pháp chế HĐND huyện 30/08/2018
Chương trình công tác 06 tháng của Ban pháp chế HĐND huyện 09/08/2018
Báo KQ nhiệm vụ tháng 06 tháng đầu năm Ban pháp chế 09/08/2018
Chương trình công tác tháng 8 năm 2018 của HĐND huyện 31/07/2018
Báo cáo KQ công tác tháng 7 năm 2018 của HĐND huyện 31/07/2018
Chương trình công tác tháng 6 năm 2018 của TTHĐND huyện 25/05/2018
Báo cáo KQ công tác tháng 5 năm 2018 của TT HĐND huyện 25/05/2018
Chương trình công tác tháng 4 năm 2018 của HĐND huyện 04/04/2018
Báo cáo công tác tháng 3 và quý I năm 2018 của HĐND huyện 04/04/2018
Chương trình công tác năm 2018 của Ban KT-XH HĐND huyện 12/01/2018
Chương trình công tác Tháng 1 năm 2018 của Ban pháp chế HĐND huyện 12/01/2018
Chương trình công tác quý I năm 2018 của Ban pháp chế HĐND huyện 12/01/2018
Chương trình công tác 06 tháng của Ban pháp chế HĐND huyện 12/01/2018
Chương trình công tác năm 2018 của Ban pháp chế HĐND huyện 10/01/2018
Báo cáo hoạt động tháng 12 của Ban pháp chế năm 2017 21/12/2017
Chương trình công tác tháng 12 năm 2017 của Ban pháp chế HĐND huyện. 01/12/2017
BCKQ hoạt động tháng 11-2017 của Ban pháp chế HĐND huyện 01/12/2017
Chương trình công tác tháng 11-2017 của HĐND huyện 07/11/2017
Báo cáo KQ công tác tháng 10-2017 của HĐND huyện 07/11/2017
Chương trình công tác tháng 10 của Ban pháp chế 27/09/2017
Báo cáo công tác tháng 9 của Ban pháp chế 27/09/2017
Chương trình công tác tháng 9 năm 2017 của Ban Pháp chế HĐND huyện 31/08/2017
Báo cáo KQ hoạt động tháng 8/2017 của Ban Pháp chế HĐND huyện 31/08/2017
Chương trình công tác tháng năm 2017 của UBND huyện 28/08/2017
Chương trình công tác tháng 7 của Ban pháp chế HĐND huyện 29/06/2017
Báo cáo KQ công tác tháng 6 của Ban pháp chế HĐND huyện 29/06/2017
Báo cáo KQ công tác tháng 5 của Ban pháp chế HDDND huyện 07/06/2017
Chương trình công tác tháng 6 của Ban pháp chế HĐND huyện 29/05/2017

Pages