Skip to main content

Chương trình công tác - ủy ban nhân dân

Tiêu đề Ngày đăng File gắn
Lịch làm việc PCT TT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 12 năm 2018 03/12/2018
Báo cáo KQ công tác tháng 10 của CQCQ huyện 02/11/2018
Lịch làm việc của PCTTT Thân Minh Sânm tháng 11 năm 2018 02/11/2018
Lịch làm việc của PCTTT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 10 năm 2018 01/10/2018
Chương trình công tác tháng 10 năm 2018 UBND huyện 27/09/2018
Chương trình công tác tháng 9/2018 của UBND huyện 30/08/2018
Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 8 năm 2018 31/07/2018
Chương trình công tác tháng 7 của UBND huyện 29/06/2018
Chương trình công tháng 6 của UBND huyện năm 2018 29/05/2018
Chương trình công tác tháng 5 của ĐUCQCQ huyện 10/05/2018
Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2018 của ĐUCQCQ huyện 10/05/2018
Thông báo lịch làm việc PCT UBND huyện Nguyễn Ngọc Sơn tháng 5 năm 2018 03/05/2018
Thông báo lịch làm việc PCT UBND huyện Thân Minh Sâm tháng 5 năm 2018 03/05/2018
Lịch làm việc của Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tháng 5 năm 2018 03/05/2018
Chương trình công tác tháng 5 năm 2018 của UBND huyện 03/05/2018
Chương trình công tháng 5 của của ĐUCQCQ huyện năm 2018 02/05/2018
Báo cáo KQ lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2018 của ĐUCQCQ huyện 02/05/2018
TB lịch làm việc của Bí thư - Chủ tịch UBND huyện tháng 4 năm 2018 30/03/2018
Lịch làm việc PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 3 năm 2018 06/03/2018
Lịch làm việc PCT Thân Minh Sâm tháng 3 năm 2018 06/03/2018
TB lịch làm việc của Bí thư - Chủ tịch UBND huyện tháng 3 năm 2018 01/03/2018
Chương trình công tháng 3 của UBND huyện năm 2018 01/03/2018
Lịch làm việc của PCTUBND huyện Thân Minh Sâm tháng 02 năm 2018 02/02/2018
Chương trình công tháng 2 của UBND huyện năm 2018 30/01/2018
Thông báo lịch làm việc của Bí thư - Chủ tịch UBND huyện tháng 2 năm 2018 30/01/2018
Thông báo lịch làm việc PCT UBND huyện Thân Minh Sâm tháng 1 năm 2018 04/01/2018
Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 01 năm 2018 04/01/2018
Lịch làm việc của PCTUBND huyện Thân Minh Sâm tháng 12 năm 2017 04/12/2017
Lịch làm việc của CTUBND huyện Vũ Trí Hải tháng 12 năm 2017 04/12/2017
Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 12 năm 2017 04/12/2017

Pages