Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Hội đồng nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
101 Đề xuất nội dung giám sát chuyên đề năm 2018 và chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân 09/06/2017
102 Quyết định thành lập đoàn giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện Luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại... Hội đồng nhân dân 30/05/2017
103 Quyết định thành lập đoàn giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện Luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại... Hội đồng nhân dân 30/05/2017
104 Mời dự phiên họp thứ 12-HĐND huyện khóa XXI - nhiệm kỳ 2016-2020 Hội đồng nhân dân 02/06/2017
105 QĐ quy định tiêu chí chấm điểm và đánh giá hoạt động hàng năm đối với các ban, các tổ ĐBHĐND huyện Yên Thế khóa XXI Hội đồng nhân dân 26/05/2017
106 Thông báo lịch giám sát của HĐND huyện Hội đồng nhân dân 04/04/2017
107 KH trợ cấp tháng giáp hạt đối với hộ nghèo các đối tượng CSXH năm 2017 Hội đồng nhân dân 05/04/2017
108 QĐ triệu tập lớp tập bồi dưỡng ĐB HĐND cấp xã Hội đồng nhân dân 05/04/2017
109 TB thời gian thực hiện chương trình giám sát chuyên đề của ban KT-XH HĐND huyện Hội đồng nhân dân 03/04/2017
110 QĐTL đoàn giám sát xét xử thi hành án dân sự.... Hội đồng nhân dân 24/03/2017
111 Giám sát công tác xét xử án dân sự thi hành án dân sự... Hội đồng nhân dân 24/03/2017
112 QĐTL đoàn giám sát thi hành Luật chính quyền địa phương... Hội đồng nhân dân 17/03/2017
113 KH triển khai giám sát thi hành luật tổ chức chính quyền.... Hội đồng nhân dân 17/03/2017
114 KH triển khai giám sát thi hành luật tổ chức chính quyền.... Hội đồng nhân dân 17/03/2017
115 QĐ Thành lập đoàn giám sát triển khai thực hiện các quy định pháp luật... Hội đồng nhân dân 14/03/2017
116 TB phân công nhiệm vụ đoàn giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về BVMT... Hội đồng nhân dân 14/03/2017
117 CT công tác 06 tháng năm 2017 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân 03/03/2017
118 CT công tác năm 2017 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân 03/03/2017
119 Đề cương giám sát công tác quản lý, sử dụng vốn thực hiện CTMTQG XDNTM... Hội đồng nhân dân 03/03/2017
120 KH giám sát công tác quản lý, sử dụng vốn thực hiện CTMTQG XDNTM... Hội đồng nhân dân 03/03/2017

Pages