Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Hội đồng nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
161 KH giám sát thu, chi, quán lý, sử dụng các khoản quỹ cơ quan, các xã thị trấn... Hội đồng nhân dân 28/07/2016
162 Mời dự phiên họp thứ 2- HĐND huyện Hội đồng nhân dân 28/07/2016
163 Thông báo chức danh chữ ký, Trưởng, Phó Trưởng Ban KT-XH, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân 11/07/2016
164 TB chức danh PCT HĐND huyện Hội đồng nhân dân 14/07/2016
165 Phân công báo cáo tờ trình dự thảo NQ trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Hội đồng nhân dân 28/06/2016
166 Yêu cầu cung cấp thông tin đại biểu HĐND Hội đồng nhân dân 05/07/2016
167 Mời dự kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 28/06/2016
168 Triệu tập kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 28/06/2016
169 TB dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 2 HĐND khóa XXI Hội đồng nhân dân 28/06/2016
170 Phân công thẩm tra báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND tại kỳ họp.... Hội đồng nhân dân 28/06/2016
171 Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 28/06/2016
172 Thành lập các ban HĐND các xã, thị trấn Hội đồng nhân dân 18/06/2016
173 Mời dự kỳ thứ 1 HĐND huyện khóa XXI (NK2016-2021) Hội đồng nhân dân 03/06/2016
174 Triệu tập kỳ họp thứ 1 HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 03/06/2016
175 Chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các xã, thị trấn Hội đồng nhân dân 03/06/2016
176 Hướng dẫn nội dung tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2011 Hội đồng nhân dân 03/06/2016
177 QĐ giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất, bảo vệ rừng... Hội đồng nhân dân 28/04/2016
178 Tham luận kỳ họp thứ 16 - HĐND huyện khóa XX Hội đồng nhân dân 04/04/2016
179 Chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 16 - HĐND huyện khóa XX Hội đồng nhân dân 04/04/2016
180 Mời dự kỳ họp thứ 16 - HĐND huyện khóa XX Hội đồng nhân dân 18/03/2016

Pages