Skip to main content

Hỏi các bước thực hiện hồ sơ của lĩnh vực Tư pháp

Họ tên: 
Nguyễn Thanh Thảo
Địa chỉ: 
Đồng Lạc
Câu hỏi: 

Cho tôi hỏi các bước thực hiện thủ tục: Thôi quốc tịch Việt Nam  như thế nào?

Phản hồi: 

Xin trả lời công dân như sau:

Thôi quốc tịch Việt Nam 

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người xin thôi quốc tịch Việt Nam đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tư pháp. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ, công dân nộp lệ phí đăng xin thôi quốc tịch Việt Nam.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tầng 1, Tòa nhà khối cơ quan chuyên môn, khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 03/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Trường hợp người xin thôi quốc tịch Việt Nam cư trú ở trong nước thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp đăng thông báo về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam trên báo viết hoặc báo điện tử của tỉnh trong ba số liên tiếp và gửi đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; Thông báo trên Trang thông tin điện tử được lưu giữ trên đó trong thời gian ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo. 

Bước 3: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi văn bản đề nghị Công an tỉnh xác minh về nhân thân của người xin thôi quốc tịch Việt Nam.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Công an tỉnh có trách nhiệm xác minh và gửi kết quả đến Sở Tư pháp. Trong thời gian này, Sở Tư pháp phải tiến hành thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, Sở Tư pháp có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xem xét, kết luận và đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp.

Bước 4:  Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy người xin thôi quốc tịch Việt Nam có đủ điều kiện được thôi quốc tịch Việt Nam thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Bước 5: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Bước 6: Người xin thôi quốc tịch Việt Nam đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tư pháp

 

Lĩnh vực: 
Công dân