Skip to main content

Hỏi thành phần hồ sơ

Họ tên: 
Trịnh Văn Tú
Địa chỉ: 
Đồng Vương
Câu hỏi: 

Cho tôi hỏi  thành phần hồ sơ để Công nhận nguồn giống (rừng giống, vườn giống) như thế nào

 

Phản hồi: 

Xin trả lời ông như sau:

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (Mẫu biểu số 05, ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) ;

2- Kết quả điều tra tuyển chọn của đơn vị đề nghị công nhận;

3- Báo cáo kỹ thuật nguồn giống (Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNN ngày 6/4/2011 của Bộ nông nghiệp và PTNT )

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Lĩnh vực: 
Công dân