Skip to main content

Hỏi TTHC

Họ tên: 
Chu Thị Ánh
Địa chỉ: 
TT Cầu Gồ
Câu hỏi: 

Cho tôi hỏi trình tự thực hiện thủ tục: Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con?

Phản hồi: 

Trả lời: Trình tự thực hiện :

- Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trợ cấp xã hội cho đối tượng.

Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện hưởng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng.

Lĩnh vực: 
Công dân