Skip to main content

Hỏi TTHC

Họ tên: 
Hoàng Thị Thanh
Địa chỉ: 
Xuân Lương
Câu hỏi: 

Cho hỏi cách thức công nhận nguồn giống (lâm phần tuyển chọn).

Phản hồi: 

Trả lời:  Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT hoặc qua đường Bưu điện.

Lĩnh vực: 
Công dân