Skip to main content

Hổi TTHC

Họ tên: 
Nguyễn Thị Anh
Địa chỉ: 
Canh Nậu
Câu hỏi: 

Cho hỏi trình tự thủ tục: Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn ?

Phản hồi: 

Trả lời: Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ

  Tổ chức đề nghị thẩm định nộp một (01) bộ hồ sơ gốc đã được kiểm tra, đóng dấu xác nhận trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT (địa chỉ: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang - tầng 2 Tòa nhà Liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3-2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

  - Điện thoại liên hệ: 0240 3823 829;

  - Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

  Bước 2: Thực hiện thẩm định

          - Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, cơ quan thẩm định có trách nhiệm xem xét, gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định đến người đề nghị thẩm định (nếu cần, việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu một (01) lần trong quá trình thẩm định) hoặc trả lại hồ sơ thẩm định trong trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 7 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016. Trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan thẩm định, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ sơ thì cơ quan thẩm định dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu.

          - Trong quá trình thẩm định, cơ quan chủ trì thẩm định được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp tham gia thẩm định từng phần thiết kế xây dựng, thiết kế công nghệ, dự toán xây dựng công trình để phục vụ công tác thẩm định của mình.

- Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm định có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký hợp đồng với tư vấn thẩm tra phục vụ công tác thẩm định; thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá hai mươi (20) ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt; mười lăm (15) ngày đối với công trình cấp II và cấp III; mười (10) ngày đối với các công trình còn lại. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư để làm cơ sở thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng.

- Trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu thực hiện thẩm định, cơ quan thẩm định có trách nhiệm gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và yêu cầu người trình thẩm định bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến. Thời hạn có văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định về môi trường, phòng, chống cháy, nổ và nội dung khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành nhưng không được vượt quá thời gian thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng hai mươi (20) ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt; mười lăm (15) ngày đối với công trình cấp II và cấp III; mười (10) ngày đối với các công trình còn lại. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không có văn bản trả lời thì được xem như đã chấp thuận về nội dung thẩm định và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình.

          - Trong quá trình thẩm định, cơ quan thẩm định có quyền tạm dừng thẩm định và thông báo kịp thời đến người đề nghị thẩm định các lỗi, sai sót về phương pháp tính toán, tải trọng, mô tả bản vẽ, sơ đồ... trong nội dung hồ sơ dẫn đến không thể đưa ra kết luận thẩm định. Trường hợp các lỗi, sai sót nêu trên không thể khắc phục được trong thời hạn hai mươi (20) ngày thì cơ quan thẩm định dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu.

Bước 3: Trả kết quả

Chủ đầu tư nhận kết quả thẩm định thiết kế, dự toán tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT, thời gian trả kết quả trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và nộp phí thẩm định vào tài khoản số 3511.0.1061526 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang.

Chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ thiết kế xây dựng công trình theo kết quả thẩm định và ý kiến của cơ quan thẩm định trước khi trình phê duyệt thiết kế. Chủ đầu tư nộp file bản vẽ và dự toán hoặc file bản chụp (đã chỉnh sửa theo kết quả thẩm tra, thẩm định) về cơ quan thẩm định để quản lý.

 

Lĩnh vực: 
Công dân