Skip to main content

Lịch công tác tuần

STT Tiêu đề Lãnh đạo Ngày đăng File gắn
61 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 09/10/15/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
62 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 11/9-17/9/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
63 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 04/9-10/9/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
64 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 28/8-03/9/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
65 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 21/8-27/8/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
66 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 14/8-20/8/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
67 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 07/8-13/8/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
68 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 31/7-6/8/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
69 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 03-09/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
70 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 10-16/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
71 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 17-23/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
72 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 26-6-02/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
73 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 06-11-12-11-2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/11/2017
74 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 30-05/11/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 30/10/2017
75 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 02/10-08/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 04/10/2017
76 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 25/9-01/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 04/10/2017
77 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 18/9-24/9/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 20/09/2017
78 Chương trình công tác tháng 8/2017 của HĐND huyện Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 10/08/2017
79 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện từ ngày 24/7-30/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 26/07/2017
80 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện từ ngày 17/7-23/7/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 18/07/2017
81 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 12/6-18/6/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 15/06/2017
82 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 05/6/-11/6/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 15/06/2017
83 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 29/5-04/6/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 15/06/2017
84 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 22-28/5/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 15/06/2017
85 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 15-21/5/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 15/06/2017
86 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 08/5-14/5/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 08/05/2017
87 Lich công tác tháng 5 năm 2017 của PCT Nguyễn Ngọc Sơn Nguyễn Ngọc Sơn 03/05/2017
88 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 01/5-07/5/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 03/05/2017
89 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 24/4-30/4/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 24/04/2017
90 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 24-30/4/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017

Pages