Skip to main content

Lịch công tác tuần

STT Tiêu đề Lãnh đạo Ngày đăng File gắn
151 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 17-23/10/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 24/01/2016
152 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 04-10/1/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/01/2016
153 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 01-7/8/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 08/01/2016
154 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 04/1-10/1/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/01/2016
155 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 03-9/10/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 04/01/2016

Pages