Skip to main content

Lịch tiếp dân

Tiêu đề Ngày đăng File gắn
TB lịch tiếp dân của UBND huyện năm 2019 08/01/2019
TB lịch tiếp công dân của ĐB HĐND huyện năm 2019 08/01/2019
Thông báo thay đổi thời gian tiếp dân định kỳ tháng 12 năm 2018 24/12/2018
Thay đổi thời gian tiếp công dân tháng 11 năm 2018 của TT HĐND&UBND huyện 09/11/2018
Lịch tiếp dân thường xuyên tháng 7 năm 2018 10/07/2018
Thông báo lịch tiếp công dân thường xuyên tháng 6 năm 2018 tại trụ sở TCD 07/06/2018
Thông báo phân công tiếp dân thường xuyên tại trụ sở Tiếp công dân huyện năm 2018 09/05/2018
Thông báo lịch tiếp công dân thường xuyên năm 2018 03/04/2018
KH tiếp công dân của HĐND huyện năm 2018 09/02/2018
Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tháng 2 năm 2018 30/01/2018
Nội quy tiếp dân của Chi Cục thuế Yên Thế 11/01/2018
Lịch tiếp dân của Đại biểu HĐND huyện năm 2018 11/01/2018
Thông báo lịch tiếp dân của UBND huyện năm 2018 02/01/2018
Thông báo lịch tiếp dân của TTHĐND&UBND huyện năm 2017 30/12/2016
Thông báo phân công tiếp dân thường xuyên tháng 9 năm 2016 06/09/2016
Thông báo thay đổi gian tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2016 10/06/2016
Thông báo phân công tiếp công dân thường xuyên tháng 2 năm 2016 của Ban Tiếp công dân 02/02/2016
Lịch tiếp dân của UBND huyện năm 2016 31/12/2015
Lịch tiếp dân của TT HĐND huyện năm 2016 31/12/2015
Thông báo lịch tiếp dân của, HĐND và UBND huyện năm 2015 07/01/2015
Thông báo lịch tiếp dân của HĐND huyện năm 2014 09/01/2014
Thông báo lịch tiếp dân của UBND huyện năm 2014 18/12/2013
Thông báo thời gian và địa điểm, lịch tiếp dân năm 2013 25/12/2012
Thông báo thời gian và địa điểm, lịch tiếp dân năm 2012 15/07/2011