Skip to main content

Thành phần hồ sơ

Họ tên: 
Huỳnh Thị Tính
Địa chỉ: 
Canh Nậu
Câu hỏi: 

Cho tôi hỏi thành phần hồ sơ Cấp giấy công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

 

Phản hồi: 

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Theo mẫu).

(Phụ lục 01 hoặc Annex 01 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

2. Các tài liệu liên quan gồm: Sơ đồ vườn cây, báo cáo về vườn cây đầu dòng.

Báo cáo về vườn cây đầu dòng phải có các nội dung: Nguồn gốc xuất xứ; thời gian, vật liệu gieo trồng; nhận xét về sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi về sâu bệnh hại, khô hạn, ngập úng, rét hại, nắng nóng.

b) Số l­ượng hồ sơ: 01 bộ        

4.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

4.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

4.6. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp vả PTNT.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT.

4.7. Kết quả: Giấy công nhận vườn cây đầu dòng.

4.8. Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định, công nhận vườn cây đầu dòng: 500.000đ/ 01 vườn.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận vườn cây đầu dòng: 100.000/giấy.

(Phụ lục 1, phục lục 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

(Phụ lục 01 hoặc Annex 01 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

4.10. Yêu cầu, điều kiện: Không

 

Lĩnh vực: 
Công dân