Skip to main content

Chính sách ưu đãi

THÔNG TIN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2017

1. V/v giải quyết chế độ, chính sách đối với chủ nhiệm HTX có quy mô toàn xã theo Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ   2. Vv thực hiện các chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội năm 2017   3. QĐ v/v ban...

VĂN BẢN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HUYỆN YÊN THẾ NĂM 2016

1. V/v triển khai thực hiện một số chương trình, đề án, chính sách dân tộc năm 2016   2. KH trợ cấp tháng giáp hạt đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội năm 2016   3.Tuyên truyền, phổ biến thông tin đến đối tượng...

Subscribe to Chính sách ưu đãi