Skip to main content

HĐND tỉnh giám sát tại Đồng Kỳ và xã Bố Hạ

Sáng ngày 10/4/2019, đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh và đồng chí Đặng Hồng Chiến - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh điều hành đã về giám sát việc chấp hành luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 tại xã Đồng Kỳ và xã Bố Hạ. Cùng đi ở huyện có đồng chí Nguyễn Văn Thanh - PCT Thường trực HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - PCT Thường trực UBND huyện.
Qua giám sát tại hai đơn vị cho thấy: Ngay sau khi luật được ban hành các địa phương đã quan tâm tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức và sau hơn 3 năm triển khai, tổ chức thực hiện đã từng bước khẳng định Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã cơ bản phù hợp với quá trình phát triển của đất nước hiện nay, tạo điều kiện cho HĐND cấp xã hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn. Đặc biệt là nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng đại biểu trước cử tri. Việc thành lập các Ban của HĐND đã tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc ban hành các văn bản, tham gia tích cực việc giải quyết các ý kiến trên nhiều lĩnh vực được sâu hơn. HĐND hai xã đã thực hiện tốt tiêu chuẩn của Đại biểu HĐND, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của địa phương. Hai xã đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp của HĐND, UBND. Năng lực của bộ máy chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ phận giúp việc của HĐND, UBND cấp xã cơ bản được trẻ hóa, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, luôn thống nhất đoàn kết cao trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Từ đó giúp cấp ủy, chính quyền hai xã luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội đã đề ra.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Luật tổ chức chính quyền năm 2015 ở xã Đồng Kỳ cũng như xã Bố Hạ vẫn còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế như: Việc ban hành các văn bản về mặt hình thức chưa có sự thống nhất, các quy chế còn mang tính chất chung chung; việc tổ chức các kỳ họp HĐND, chương trình giám sát chưa có nhiều đổi mới...
Kết luận tại buổi giám sát đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục nghiên cứu các quy định của luật để triển khai, tổ chức thực hiện đem lại hiệu quả cao nhất; việc xây dựng các văn bản phải có sự thống nhất cao cả về hình thức, nội dung và cần chi tiết những số liệu cụ thể điển hình. Đối với các kỳ họp HĐND về nội dung, kết luận phải được thể hiện rõ ràng và phải tăng cường thảo luận tại tổ, đồng thời thực hiện tốt các chương trình giám sát theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015./.
Trung Hiếu