Skip to main content

Một số nhiệm vụ trọng tâm Huyện ủy lãnh đạo trong tháng 4 năm 2019

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sinh hoạt tư tưởng chuyên đề về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương đối với những vấn đề thực tiễn xã hội đặt ra để bàn, có biện pháp tháo gỡ, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giữ gìn vệ sinh môi trường, sản xuất an toàn,... gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2019 và đề cao trách nhiệm nêu gương; kịp thời phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Chỉ đạo tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh và sắp xếp bộ máy, biên chế trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII. Thực hiện nghiêm chế độ cấp ủy viên sinh hoạt đảng ủy xã, phương, thị trấn và chi bộ thôn, bản, tổ dân phố. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ theo Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 
2. Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 161-NQ/HU ngày 24/12/2018 của Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội năm 2019, gắn với tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết kỳ họp thứ 10 của HĐND huyện và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội năm 2019. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, nhất là dự án trọng điểm và phong trào cứng hóa giao thông nông thôn. Tập trung thực hiện quyết liệt hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút đầu tư; quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp. Rà soát các nguồn thu ngân sách, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực. Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch và hoạt động đầu tư xây dựng. Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch và hoạt động đầu tư xây dựng. Tiếp tục tập trung rà soát các vướng mắc, bất cập trong quản lý đất đai. Quản lý chặt chẽ tài nguyên, khoáng sản, môi trường; đẩy nhanh tiến độ thu hút, triển khai nhà máy xử lý rác thải theo quy hoạch.
3. Triển khai chiến lược phát triển nông nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát và thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Quan tâm công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp và phát triển kinh tế rừng. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm.
4. Chỉ đạo thực hiện tốt quy định về văn hóa công sở, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân, làm tốt công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ động nắm tình hình đời sống của nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, vùng khó khăn; kịp thời hỗ trợ, không để xảy ra đói giáp hạt. Tích cực triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo; thu hút các dự án phát triển nhà ở phục vụ công nhân trong các khu công nghiệp. Chỉ đạo chuẩn bị tốt điều kiện phục vụ các kỳ thi  năm học 2018-2019.
5. Triển khai nghiêm túc chế độ người đứng đầu cấp ủy huyện, xã tiếp công dân, xử lý, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; gắn trách nhiệm của bí thư cấp ủy với kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Tăng cường trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông và kiên quyết xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải, tình trạng lái xe sử dụng chất cấm khi điều khiển xe. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy và gắn trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí.
6. Phát động các phong trào thi đua, hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5). Tăng cường lãnh đạo công tác thanh niên và tổng kết các hoạt động của “Tháng Thanh niên” năm 2019. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024./.
 
BTV