Skip to main content

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tái bản cuốn lịch sử đảng bộ

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) và Kế hoạch số 41-KH/HU và Chỉ thị số 08-CT/HU ngày 29/9/2009 của Ban Thường vụ Huyện uỷ; Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên đối với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, kỷ yếu cơ quan, đơn vị và đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục tới đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh và nhân dân. Đến nay, Huyện ủy đã xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930 - 2015 (tái bản, bổ sung); đã có 21/21 đảng bộ xã, thị trấn, Đảng bộ Quân sự, Công an huyện và các cơ quan: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Bệnh viện Đa khoa huyện đã hoàn thành việc xuất bản cuốn lịch sử đảng bộ, kỷ yếu cơ quan, đơn vị. 
Tuy nhiên, công tác sưu tầm, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ, kỷ yếu các cơ quan, đơn vị còn một số hạn chế: Tiến độ còn chậm so với kế hoạch đề ra; công tác nghiên cứu, sưu tầm, xử lý tư liệu kết quả vẫn ở mức thấp; nhiều cuốn lịch sử đảng bộ xuất bản đã được trên 10 năm, sự kiện lịch sử chưa được cập nhật, còn có sai sót về tư liệu sau khi phát hành; một số đơn vị chưa thật sự quan tâm đầu tư cho công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tái bản, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ, truyền thống địa phương, đơn vị mình...
Để nâng cao chất lượng công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, học tập lịch sử đảng bộ ở các xã, thị trấn và kỷ yếu cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, ngày 22/3/2019, Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành Công văn số 984-CV/HU về nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tái bản cuốn lịch sử đảng bộ xã, thị trấn, kỷ yếu cơ quan, đơn vị. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng ủy cơ sở, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau: 
1- Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) về tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Công văn số 1078-CV/TU ngày 01/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW; Chỉ thị số 08-CT/HU ngày 29/9/2009 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường chỉ đạo công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ, kỷ yếu các cơ quan, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể nhân dân huyện và các nội dung của Công văn này.
2- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, góp phần giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào về truyền thống quê hương Yên Thế anh hùng, cổ vũ các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện tốt việc dạy và học Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Thế giai đoạn 1930 - 2015 ở Trung tâm BDCT huyện, Trường Trung cấp Nghề miền núi Yên Thế, các trường THPT, THCS, Tiểu học và THCS và trên địa bàn huyện.
3- Đảng bộ các xã, thị trấn đã xuất bản cuốn lịch sử từ năm 2010 trở về trước tiến hành rà soát, bổ sung sự kiện lịch sử cho phù hợp với từng giai đoạn, xây dựng kế hoạch và tổ chức tái bản. Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xuất bản cuốn kỷ yếu của đơn vị mình. 
Xác định đây là nhiệm vụ trong tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm 2019 và 2020; là công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
4- Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Huyện uỷ tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện bố trí nguồn ngân sách huyện để hỗ trợ kinh phí tái bản cuốn lịch sử đảng bộ các xã, thị trấn theo chủ trương đã đề ra (mức 5 triệu đồng/1 đơn vị hoàn thành việc tái bản).
5- Giao Ban Tuyên giáo Huyện uỷ giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Công văn này, hàng tháng tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ để kịp thời có biện pháp chỉ đạo thực hiện đảm bảo theo đúng yêu cầu đề ra./.
BTV