Skip to main content

Yên Thế sau 05 năm thực hiện nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa (khóa XI) về ứng dụng công nghệ thông tin

Ngay từ khi Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế được ban hành, Huyện ủy, UBND huyện Yên Thế đã quan tâm đến việc lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT), thể hiện qua việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tăng cường đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên nhiều lĩnh vực; nhiều phần mềm và giải pháp CNTT đã được ứng dụng vào cải cách hành chính, hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở có hiệu quả, tiết kiệm thời gian và tài chính, góp phần đáng kể trong việc tạo thuận lợi cho người dân khi đến liên hệ công việc. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính nhà nước tại địa phương. 
Triển khai chương trình cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/HU ngày 14/3/2016 về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, chỉ đạo UBND huyện ban hành Chương trình số 63/CTr-UBND ngày 25/8/2016 về việc đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020... UBND huyện, các cơ quan chuyên môn thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Thông tin điện tử của huyện. Theo đó tất cả các thủ tục hành chính thuộc cấp huyện, xã được công bố lên trên Cổng Thông tin điện tử của huyện, 50% dịch vụ công được cung cấp ở mức độ 1, 2 và 25% dịch vụ công được cung cấp ở mức độ 3.
Công tác phát triển nguồn nhân lực được quan tâm, đảm bảo ngành chuyên môn ở huyện có cán bộ phụ trách công nghệ thông tin và cán bộ chuyên trách CNTT ở các xã, thị trấn; mỗi năm huyện phối hợp, liên kết với các đơn vị của tỉnh tập huấn về CNTT cho trên 40 lượt cán bộ, công chức huyện, xã; có 129 cán bộ, công chức cấp huyện, trên 70% cán bộ, công chức cấp xã có chứng chỉ ứng dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản trở lên; 100% cán bộ, công chức cấp huyện, xã thường xuyên sử dụng máy tính và hệ thống thư điện tử công vụ. 
Cơ sở hạ tầng CNTT không ngừng được củng cố và tăng cường. Đã tranh thủ mọi nguồn lực từ các chương trình dự án CNTT của tỉnh, của các tổ chức để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật thông tin, đảm bảo nhu cầu phát triển các ứng dụng CNTT trong cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ máy tính/CB, CC, VC các cơ quan, phòng, ban, đơn vị của huyện đạt 1,4 máy, UBND các xã, thị trấn trung bình đạt 0,8 máy; hệ thống mạng của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khá tốt, đường truyền ổn định, đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn. Cổng thông tin điện tử của huyện giới thiệu quảng bá hình ảnh của huyện, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác chỉ đạo, điều hành của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân; cung cấp các thông tin liên quan đến trình tự, thủ tục hành chính công, các văn bản quy phạm pháp luật các hạng mục đầu tư, các biểu mẫu, tra cứu thủ tục hành chính, tìm kiếm thông tin; bình quân mỗi năm đăng tải 1.000 thông tin chỉ đạo điều hành và trên 800 tin, bài, ảnh thuộc các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng... Hệ thống thông tin trong huyện cơ bản được đảm bảo an toàn, trong 05 năm qua, trên địa bàn huyện không xảy ra sự cố an ninh thông tin nào. Nhiều năm liền huyện Yên Thế được UBND tỉnh đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT đứng thứ hạng cao trong tỉnh.
Từng bước đầu tư, trang bị hệ thống máy tính, các thiết bị số hoá văn bản giấy phục vụ công tác lưu trữ, trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan, đơn vị. Duy trì và vận hành có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử dùng chung của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, 100% xã, thị trấn và các cơ quan có thủ tục hành chính liên thông. Tỷ lệ văn bản điện tử đến ước đạt 97%; tỷ lệ văn bản điện tử đi ước đạt 94%. Tỷ lệ văn bản điện tử được ký số của các cơ quan thuộc huyện đạt 99%, UBND các xã, thị trấn đạt 10%.
Cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT trên địa bàn huyện 05 năm qua không ngừng được tăng cường, mỗi năm tổng vốn huy động đầu tư cho nguồn lực CNTT đạt trên 1,5 tỷ đồng; 100% các cơ quan, đơn vị, thôn, bản, phố được kết nối mạng Internet cáp quang. Toàn huyện có 112 trạm BTS của 03 doanh nghiệp viễn thông, 145 trạm 3G, 4G. Tỷ lệ phủ sóng thông tin chiếm trên 80% diện tích đất tự nhiên; duy trì ổn định 22 điểm cầu họp trực tuyến huyện - xã, bình quân mỗi năm thực hiện trên 15 cuộc hội nghị truyền hình trực tuyến.  
Ứng dụng CNTT trong ngành y tế được đẩy mạnh. Trung tâm Y tế huyện đang sử dụng và vận hành các phần mềm: Quản lý khám chữa bệnh; sử dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán viện phí; phần mềm chuẩn đoán hình ảnh; phần mềm xét nghiệp; phần mềm quản lý dược; phần mềm liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh điện tử toàn quốc; phần mềm xếp hàng tự động...; huyện Yên Thế đã thực hiện phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử ở 21/21 xã, thị trấn, đã cập nhật được 119.000 hồ sơ cho người dân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học ngày càng được tăng cường. Tỷ lệ phòng học được trang bị giảng dạy CNTT đạt 66,1%; Tỷ lệ số tiết được ứng dụng CNTT chiếm 25%. Các trường đã thực hiện nghiêm túc việc quản lý CB, GV, NV và học sinh qua hệ thống thư  điện tử. Khai thác và sử dụng có hiệu quả trang Web của Phòng GD&ĐT đến các Web thành viên. Hoàn thành việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và thực hiện việc nhập dữ liệu trên hệ thống quản lý theo quy định của Sở GD&ĐT; các trường thuộc các cấp học đã thực hiện việc đưa phần mềm quản lý nhà trường (SMAS) vào việc quản lý, đánh giá, xếp loại quá trình học tập và rèn luyện của học sinh theo từng năm học. Thông tin tuyên truyền trên mạng Internet, trên Cổng thông tin điện tử của huyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật... bước đầu đã đem lại hiệu quả tốt, có ảnh hưởng tích cực đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thông tin tuyên truyền cho người dân về lợi ích của CNTT trong đời sống hàng ngày còn chưa thường xuyên; tỷ lệ người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến còn thấp, nhiều người dân và doanh nghiệp chưa tiếp cận được loại hình dịch vụ này và vẫn có thói quen làm việc trực tiếp tại các cơ quan hành chính. Việc đầu tư kinh phí cho việc tin học hóa, bố trí thời gian, nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT ở số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Chưa hoàn thiện, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân và doanh nghiệp. Trình độ về ứng dụng CNTT của một số cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ không chuyên trách ở các xã, thị trấn còn hạn chế. Nhận thức của một số cơ quan, đơn vị về an toàn, an ninh thông tin còn chưa đầy đủ, còn tâm lý chủ quan, xem nhẹ nên việc chỉ đạo và thực hiện các hoạt động ứng dụng CNTT, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng tại đơn vị còn bị buông lỏng, chưa thực sự quyết liệt... 
Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chính như: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về CNTT cho mọi người dân mà nhất là thế hệ trẻ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng từ huyện đến cơ sở, trên Cổng TTĐT và Bản tin nội bộ...; hoàn thiện và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức CNTT cho cán bộ chuyên trách, phụ trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị; tập trung đầu tư hạ tầng CNTT đồng bộ trong đó ưu tiên cho hoàn thiện các cơ sở hạ tầng CNTT phụ vụ công tác cải cách hành chính, hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hoạt động giáo dục đào tạo, y tế, tài chính. Hoàn thành việc triển khai chữ ký số cho thủ trưởng, kế toán trong các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch của tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng TTĐT huyện góp phần nâng cao sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện. Cài đặt các ứng dụng bảo vệ như phần mềm diệt vi rút, hệ thống phát hiện xâm nhập máy tính nhằm bảo vệ Cổng thông tin điện tử một cách chủ động và tổng quát.; xây dựng kế hoạch phản ứng với sự cố an ninh mạng, an ninh thông tin đảm bảo cho mọi hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, hiệu quả và bảo mật./.
 
Việt Hà