Skip to main content

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

I. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
 
1.  Đồng chí:  Nông Văn Tâm
Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy-Chủ HĐND huyện
Điện thoại: 02043 876 237
Email: tamnv_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2. Đ/c Nguyễn Văn Thanh
Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực HĐND 
Điện thoại: 02043 509 568
Email: thanhnv_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
3. Đ/c Đinh Công Hưng
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND 
Điện thoại: 02043 609 668
Email: cuongdh_yenthe@bacgiang.gov.vn

 

II. CÁC BAN HĐND HUYỆN
1. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
 
1. Đ/c Nguyễn Văn Tuyền
Chức vụ: Trưởng Ban
Điện thoại: 02043509599
Email: tuyennv_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2. Đ/c Trần Thị Hữu Hạnh
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Điện thoại: 02043 876 446
Email: hanhth_yenthe@bacgiang.gov.vn

 

2 Ban Pháp chế
 1. Đ/c Vũ Hồng Hà
Chức vụ: Trưởng Ban
Điện thoại: 02043609333
Email:havh_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2. Đ/c Nông Thị Tuyết Thanh
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Điện thoại: 02043 876 243

 

III. CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN

 

 Tổ số 01: 8 đại biểu gồm các ông, bà sau:

 

1. Ông Chu Văn Lộc
2. Ông Nguyễn Hữu Nam
3. Ông Thân Văn Dần- Tổ phó
4. Ông Trần Văn Huy
5. Ông Đặng Chí Nguyện- Tổ trưởng
6. Ông Hoàng Quốc Văn
7. Ông Nông Văn Tâm
8. Ông Đinh Công Hưng
 
 Tổ số 02: 8 đại biểu gồm các ông bà sau:

 

1. Ông Lưu Xuân Vượng
2. Ông Long Văn Tú- Tổ phó
3. Bà Triệu Thị Lương
4. Bà Trần Thị Vượng
5. Ông Nguyễn Văn Lưu
6. Ông Nguyễn Văn Thanh
7. Ông Trần Hồng Tuấn- Tổ trưởng
8. Ông Vũ Hồng Hà
 
 Tổ số 3: 8 đại biểu gồm các ông bà sau:

 

1. Ông Vũ Trí Hải
2. Bà Phùng Thị Ngọc
3. Ông Lý Xuân Thịnh- Tổ trưởng
4. Bà Nguyễn Thị Mai- Tổ phó
5. Ông Hoàng Đức Cương
6. Ông Phan Tùng Dương
7. Ông Nguyễn Văn Liêm
8. Bà Lê Thị Thanh Bắc
 
 Tổ số 4: 8 đại biểu gồm các ông bà sau:

 

1. Ông Lăng Quốc Long
2. Ông Thân Minh Sâm
3. Bà Trần Thị Hữu Hạnh
4. Ông Dương Văn Thế- Tổ trưởng
5. Ông Phạm Thanh Tôn
6. Ông Nguyễn Ngọc Sơn
7. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân
8. Ông Đặng Quý Hưng- Tổ phó
 
 Tổ số 5: 8 đại biểu gồm các ông bà sau:

 

1. Ông Nguyễn Văn Tuyền
2. Ông Trịnh Tiến Sửu- Tổ trưởng
3. Ông Liểu Văn Luyến- Tổ phó
4. Bà Nông Thị Tuyết Thanh
5. Ông Dương Văn Sử
6. Ông Nguyễn Văn Cộng
7. Ông Nguyễn Công Ninh
8. Ông Trịnh Tùng Dương