Skip to main content

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC NGÀNH, ĐOÀN THỂ

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN
1. Đồng chí: Trần Thị Vượng
Chức vụ: Chủ tịch
Điện thoại: 02043 876 254
Email: vuongtt_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2.  Đồng chí:  Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Điện thoại: 02043 876 254
Email: thuynv_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
3.   Đồng chí:  Nguyễn Mạnh Tùng
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Điện thoại: 02043 876 326-0918876326
Email: tungnm_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
II. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
1.  Đồng chí:  Vi Văn Ba
Chức vụ: Chủ tịch
Điện thoại: 02043 609 848
Email: bavv_yenthe@bacgianggov.vn
 
2.  Đồng chí:  Nguyễn Anh Tuấn
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Điện thoại: 02043 876 094
Email: tuanna_yenthe@bacgiang.gov.vn

 

III. HỘI NÔNG DÂN
1. Đồng chí:  Lục Thị Lan
Chức vụ: Chủ tịch
Điện thoại: 02043 876 450-0975608808
Email: lanlt_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
  2 Đồng chí:  Lê Văn Toản
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Điện thoại: 02043 876 327-01635102761
Email: toanlv_yenthe@bacgiang.gov.vn

 

IV. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
 1.  Đồng chí:  Phùng Thị Ngọc
Chức vụ: Chủ tịch
Điện thoại: 02043 876 328-01682435289
Email: @bacgiang.gov.vn
 
2.  Đồng chí:  Trần Thị Hà
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Điện thoại: 02043 876 328
Email: hoiphunu_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
V. HUYỆN ĐOÀN
1.  Đồng chí:  Lương Quang Tuyên - UVBTV
     Điện thoại: 0919168278
     Email: tuyenlq_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2.  Đồng chí:  Nguyễn Thanh Huyền - UVBTV
   Điện thoại: 0912078491
    Email: hd_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
VI. HỘI CỰU CHIẾN BINH
 1.  Đồng chí:  Phí Triệu Cường
Chức vụ: Chủ tịch
Điện thoại: 02043 876 330
Email: cuongpt_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2.  Đồng chí: 
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Điện thoại: 02043 876 330
Email: giangdh_yenthe@bacgiang.gov.vn