Skip to main content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

I. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
 
1. Đồng chí: Vũ Trí Hải
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02043 876 242
Email: haivtct_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2. Đồng chí: Nguyễn Ngọc Sơn
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02043609596
Email: sonnn_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
3. Đồng chí: Thân Minh Sâm
 Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
 Điện thoại: 02043 876 218
 mail: samtm_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
II. THÀNH VIÊN UBND HUYỆN
 
1. Đồng chí: Thân Văn Duy
Chức vụ: Trưởng Công an huyện
Điện thoại: 02043 876 216
 
2. Đồng chí: Lê Mạnh Kha
Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện
Điện thoại: 02043 876 201
 
3. Đồng chí: Trần Ánh Tuyết
Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ
Điện thoại: 02043 876 051
Email: tuyetta_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
5. Đồng chí: Lưu Thị Uyên
Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
Điện thoại: 02043876214
Email: uyenlt_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
5. Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Xuân
Chức vụ: Trưởng phòng Nông nghiệp &PTNT
Điện thoại: 02043876222
Email: xuanntt_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
6. Đồng chí: Phan Văn Chung
Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp
Điện thoại: 02043876112
Email: chungpv_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
7. Đồng chí: Dương Đoàn Thanh
Chức vụ: Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường
Điện thoại: 02043 876 337
Email: thanhdd_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
8. Đồng chí: Chu Văn Thi
Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng
Điện thoại: 02043 876 278
Email: thicv_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
9. Đồng chí: Trịnh Quang Đạt
Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo
Điện thoại: 02043 876 217
Email: dattq_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
10. Đồng chí: Triệu Văn Phượng
Chức vụ: Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin
Điện thoại: 02043 876 266-0983876847
Email: phuongtv_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
11. Đồng chí: Trần Thị Thanh Tâm
Chức vụ: Trưởng phòng Lao động TB&XH
Điện thoại: 02043 876 235
Email: tamttt_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
12. Đồng chí: Lư Văn Giang
Chức vụ: Trưởng phòng Y tế
Điện thoại: 02043 509459-0982832034
Email: phongyte_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
III. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC UBND HUYỆN
 
VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN

1. Đ/c Mai Xuân Vinh

Chức vụ: Chánh Văn phòng
Điện thoại: 02043 609 289 -0982989883
Email: maixuanvinh_yenthe@bacgiang.gov.vn

 

2. Đ/c Thân Văn Nam

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0919220836
Email: namtv_yenthe@bacgiang.gov.vn

 

2. PHÒNG NỘI VỤ
1. Đ/c Trần Ánh Tuyết
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 02043 876 051
Email: tuyetta_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2. Đ/c Vũ Trung Kiên
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0919826359
Email: kienvt_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
3. Đ/c Nguyễn Xuân Hải
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 02043 876 051
Email: hainx_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
3. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1. Đ/c Lưu Thị Uyên

Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 02043 876 214
Email: uyenlt_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2. Đ/c Nguyễn Đức Dương
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 02043 876 214
Email: duongnd_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
4. PHÒNG NN&PTNT HUYỆN

1. Đ/c Nguyễn Văn Đông

Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 02043 876 6220-912707700
Email: dongnv_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2. Đ/c Lương Văn Hiến
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 02043 876 622
Email: hienlv_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
5. PHÒNG LAO ĐỘNG LĐTB&XH

1. Đ/c Trần Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 02043 534 979
Email: tamttt_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2. Đ/c Nguyễn Thị Dự
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 02043 876 235
Email: dunt_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
3. Đ/c Trần Thế Bình
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0915466602
Email: binhtt_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
6.  THANH TRA HUYỆN

1. Đ/c Nguyễn Văn Bắc

Chức vụ: Chánh Thanh tra
Điện thoại: 02043 876 344
Email: bacnt_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2. Đ/c Nông Thị Liên
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Điện thoại: 02043 876 344
Email: liennt_yenthe@bacgiang.gov.vn

 

3. Đ/c Huỳnh Anh Tú
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Điện thoại: 02043 876 344
Email: tuha_yenthe@bacgiang.gov.vn

 

7. PHÒNG TƯ PHÁP
1. Đ/c Phan Văn Chung
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 02043 876 112
Email: chungpv_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2. Đ/c Nguyễn Thị Nga
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0988112690
Email: ngant_yenthe@bacgiang.gov.vn

 

8.  PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG HUYỆN

1. Đ/c Dương Đoàn Thanh

Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0982876845
Email: thanhdd_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2. Đ/c Nguyễn Văn Quý
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 02043 535 378
Email: quynv_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
3. Đ/c Thân Thị Gấm
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 02043 535 378
Email: gamtt_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
9. PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG
1. Đ/c Chu Văn Thi
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 02043 876 278
Email: thicv_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2. Đ/c Hoàng Văn Thái
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 02043 876 278
Email: thaihv_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
3. Đ/c Nguyễn Văn Lạc
Chức vụ: Phó đội trưởng
Điện thoại: 02043 577 333
Email: lacnv_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
10.  PHÒNG GD-ĐT

1. Đ/c Trịnh Quang Đạt

Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 02043 876 217
Email: dattq_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2. Đ/c Giáp Văn Thành
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 02043 876 217
Email: thanhgv_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
3. Đ/c Hoàng Thị Hải Yến
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 02043 876 217
Email: _yenthe@bacgiang.gov.vn

 

11.  PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

1. Đ/c Triệu Văn Phượng

Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 02043 876 266-0983876847
Email: phuongtv_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Phương
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 02043 876 266-0915150668
Email: phuongntt_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
3. Đ/c Trần Hoàng Biên
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 02043 876 266-0972566398
Email: biennv_yenthe@bacgiang.gov.vn

 

12. PHÒNG DÂN TỘC
1. Đ/c Lăng Thành Vũ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng (Phụ trách)
Điện thoại: 02043 535536
Email: vult_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
13.  PHÒNG Y TẾ
1. Đ/c Lư Văn Giang
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 02043 509459-0982832034
Email: phongyte_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
14.  TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN VÀ THỂ THAO HUYỆN

1. Đồng chí: Đặng Việt Hùng

Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 02043509323-0978566061
Email: hungdv_yenthe@bacgiang.gov.vn

 

2. Đồng chí: Nguyễn Công Đoàn
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0976106607
Email: nguyendoanttvh@gmail.com

 

3. Đồng chí: Đàm Thị Khánh

Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0983800964
Email: khanhdam64@gmail.com
 

4. Đồng chí:  Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0332685888
Email: nhuhoa083@gmail.com

 

5. Đồng chí:  Trần Thế Vinh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0985845116
Email: vinhdaittth@gmail.com
 
15.  TRUNG TÂM DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP HUYỆN
 1. Đồng chí:  Nguyễn Thị Thanh Xuân
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 02043876283-0983488207
Email: xuantt_yenthe@bacgiang.gov.vn

 

2. Đồng chí: Tô Viết Long
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0915699477

 

3. Đồng chí: Vũ Văn Tĩnh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0912691846
 
4. Đồng chí: Đặng Thành Dư
Chức vụ: Trưởng phòng Trồng trọt- Khuyến nông
Điện thoại: 0916735249

 

5. Đồng chí: Dương Tiến Dũng

Chức vụ: Trưởng phòng Chăn nuôi - Thú y
Điện thoại: 0984282226

 

6. Đồng chí: Phan Văn Huân

Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp
Điện thoại: 0984932358

 

16. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP

1. Đ/c Trần Anh Tuấn

Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 02043 535 828
Email: tuanta_yenthe@bacgiang.gov.vn

 

2. Đ/c Nguyễn Ngọc Toàn

Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0869502558
 

17.  ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ GIAO THÔNG, XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Đ/c Tô Quang Trung
Chức vụ: Đội trưởng
Điện thoại: 02043 577 333-0975661188
Email: trungtq_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2. Đ/c Hoàng Văn Quang
Chức vụ; Phó Đội trưởng
Điện thoại: 02043 577 333-0915299334
Email: dqlgtxdmt_yenthe@bacgiang.gov.vn

 

18.  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
1.  Đ/c Trần Anh Hiếu
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 02043 876 214- 035908118
Emai;: hieutta_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
19. CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐK QUYỀN SDĐ
 1. Đ/c  Đặng Thái Sơn
 Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 02043577291- 0988468867

 

2. Đ/c Nguyễn Ngọc Khôi

Chức vụ; Phó Giám đốc

Điện thoại: 0914391987-02043509209