Skip to main content

Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch SDĐ, công tác quản lý và sử dụng đất đai năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2017.

Ngày họp: 
Thứ hai, December 19, 2016 - 15:15
Cơ quan soạn thảo: 
Văn phòng
File: 
Loại cuộc họp: 
Đại biểu dự kỳ họp thứ 3, HĐND huyện huyện khóa XXI