Skip to main content

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư XDCB năm 2016; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2017.

Ngày họp: 
Thứ hai, December 19, 2016 - 15:15
Cơ quan soạn thảo: 
Văn phòng
File: 
Loại cuộc họp: 
Đại biểu dự kỳ họp thứ 3, HĐND huyện huyện khóa XXI