Skip to main content

Phân công nhiệm vụ BCĐ Đại hội TDTT

Ngày họp: 
Thứ tư, March 1, 2017 - 14:30
Cơ quan soạn thảo: 
Phòng văn hóa
Loại cuộc họp: 
Tại cuộc BCĐ Đại hội TDTT huyện (ngày 01/3/2017)