Skip to main content
STT Tên dự án Chủ đầu tư Thời gian Tổng mức đầu tư( Triệu đồng) File
1 Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Tân Sỏi, Tân Hiệp và TT Cầu Gồ UBND huyện Yên Thế 2018 1 509 570 000.00
2 QĐ phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2018 xã Tân Hiệp Phòng NN&PTNT 2018 39 420 000.00
3 QĐ phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2018 xã Canh Nậu Phòng NN&PTNT 2018 665 000 000.00
4 QĐ phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2018 xã Đồng Hưu Phòng NN&PTNT 2018 190 350 000.00
5 QĐ phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2018 xã Hồng Kỳ Phòng NN&PTNT 2018 133 320 000.00
6 QĐ phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2018 xã Đông Sơn Phòng NN&PTNT 2018 49 000 000.00
7 QĐ phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2018 xã Xuân Lương Phòng NN&PTNT 2018 49 600 000.00
8 QĐ phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2018 xã Tam Hiệp Phòng NN&PTNT 2018 144 420 000.00
9 QĐ phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2018 xã Đồng Vương Phòng NN&PTNT 2018 2 463 000 000.00
10 QĐ phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2018 xã Tiến Thắng Phòng NN&PTNT 2018 281 000 000.00
11 QĐ phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2018 xã Đồng Tiến Phòng NN&PTNT 2018 181 000 000.00
12 QĐ phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2018 xã Tam Tiến Phòng NN&PTNT 2018 7 485 000.00
13 QĐ phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ vay vốn làm nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang năm 2018 Phòng KT-HT 2018 0.00
14 QĐ phê duyệt dự toán; kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Phá dõ trụ sở làm việc cũ các đơn vị Phòng Giáo dục &ĐT; BQLDA đầu tư xây dựng, Hội người mù, Trung tâm Phát triển QĐ&CCN; Trung tâm Dân số và KHHGĐ; Phòng Lao động - TB&XH, bộ phận một cửa cũ Ban quản lý dự án 2018 121 330 000.00
15 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường THCS Đồng Kỳ, hạng mục: Xây dựng 6 phòng học chức năng UBND Đồng Kỳ 2018 1 818 930 000.00
16 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường nội đồng thôn Vi Sơn đi Ao Cạn xã Đông Sơn UBND xã Đông Sơn 2018 715 039 000.00
17 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Đồng Tâm huyện Yên Thế UBND xã Đồng Tâm 2018 494 832 000.00
18 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cầu nhà ông Mạnh Chít xã Xuân Lương, huyện Yên Thế UBND xã Xuân Lương 2018 364 360 000.00
19 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cứng hóa kênh mương thôn Đồng Gia đi Đồng Tâm xã Tân Hiệp huyện Yên Thế UBND xã Tân Hiệp 2018 943 397 000.00
20 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trụ sở Đảng ủy - HĐND UBND xã Bố Hạ 2018 4 507 560 000.00

Pages