Skip to main content
STT Tên dự án Chủ đầu tư Thời gian Tổng mức đầu tư( Triệu đồng) File
81 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cứng hóa kênh ngõ Chão, thôn Mạc, Phồn Xương UBND xã Phồn Xương 2016 115 025.00
82 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cứng hóa kênh tưới UBND xã Phồn Xương 2016 331 186 000.00
83 QĐ V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cứng hóa đường GTNT thôn Thành Chung, xã Phồn Xương UBND xã Phồn Xương 2016 376 577 000.00
84 QĐ V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cứng hóa đường GTNT thôn Mạc 1 xã Phồn Xương UBND xã Phồn Xương 2016 81 466 000.00
85 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cứng hóa kênh mương thông Ngò, Đồng Kỳ UBND xã Đồng Kỳ 2016 77 851 000.00
86 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đền bù dịch chuyển cột điện GPMB đường Bến Nhãn, TT Bố Hạ UBND TT Bố Hạ 2016 21 563 000.00
87 QĐ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Thao trường huấn luyện tổng hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang tại xã Đồng Tiến, Yên Thế UBND xã Đồng Tiến 2016 91 014 400.00
88 QĐ v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập BC KTKT - Dự toán công trình: Trụ sở làm việc liên cơ quan Ban quản lý dự án 2016 476 809 000.00
89 QĐ v/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký dự án đầu tư Dự án Trung tâm dịch vụ thuốc thú y và nông sản Lê Anh do UBND huyện Yên Thế cấp cho bà Nguyễn Thị Ánh Công ty thuốc thú y 2016 0.00
90 Dự án thủ nghiệm Phòng TNMT 2016 5 236 410.00

Pages