Skip to main content

QĐ phê duyệt cho vay vốn từ quỹ Quốc gia về việc làm

Chủ đầu tư: 
Huyện Yên Thế
Tổng mức đầu tư: 
750 000 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ năm, July 21, 2016
Tình trạng: 
Đã hoàn thành