Skip to main content

QĐ phê duyệt cho vay vốn từ quỹ Quốc gia về việc làm

Chủ đầu tư: 
Huyện Yên Thế
Tổng mức đầu tư: 
175 000 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ 3, July 26, 2016
Tình trạng: 
Đã hoàn thành