Skip to main content

QĐ phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2018 xã Canh Nậu

Chủ đầu tư: 
Phòng NN&PTNT
Tổng mức đầu tư: 
665 000 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ năm, July 19, 2018
Tình trạng: 
Đã hoàn thành