Skip to main content

QĐ phê duyệt dự toán; kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Phá dõ trụ sở làm việc cũ các đơn vị Phòng Giáo dục &ĐT; BQLDA đầu tư xây dựng, Hội người mù, Trung tâm Phát triển QĐ&CCN; Trung tâm Dân số và KHHGĐ; Phòng Lao động - TB&XH, bộ phận một cửa cũ

Chủ đầu tư: 
Ban quản lý dự án
Tổng mức đầu tư: 
121 330 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ năm, July 19, 2018
Tình trạng: 
Đã hoàn thành