Skip to main content

QĐ phê duyệt dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa cầu Hẩu, Đông Sơn, Biển cấm đỗ, cấm bán hàng cổng UBND huyện Yên Thế

Loại dự án: 
Xây dựng
Chủ đầu tư: 
Phòng KT-HT
Tổng mức đầu tư: 
40 191 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ tư, January 11, 2017 to Thứ tư, April 26, 2017
Tình trạng: 
Đang thực hiện