Skip to main content

QĐ phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán công trình: Trường MN TT Cầu Gồ huyện Yên Thế

Loại dự án: 
Xây dựng
Chủ đầu tư: 
Ban quản lý dự án huyện Yên Thế
Tổng mức đầu tư: 
437 910 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ tư, January 11, 2017 to Thứ tư, April 26, 2017
Tình trạng: 
Đang thực hiện