Skip to main content

QĐ V/v phê duyệt đề cương nhiệm vụ tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường vào Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ huyện Yên Thế

Loại dự án: 
Xây dựng
Chủ đầu tư: 
Ban quản lý dự án
Tổng mức đầu tư: 
25 602 600.00
Thời gian KC HT: 
Thứ năm, July 21, 2016
Tình trạng: 
Đã hoàn thành