Skip to main content

QĐ v/v Phê duyệt đề cương xây dựng công trình: Trường PTDT Nội trú hạng mục: Nhà ở nội trú 4 phòng, sân, đường bê tông vào trường

Loại dự án: 
Xây dựng
Chủ đầu tư: 
Trường DTNT huyện
Tổng mức đầu tư: 
1 331 000 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ tư, April 26, 2017
Tình trạng: 
Đang thực hiện