Skip to main content

QĐ v/v phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua giống lúa lai, ngô lai cung ứng vụ Mùa năm 2016 theo chương trình trợ giá của UBND huyện Yên Thế

Loại dự án: 
Xã hội
Chủ đầu tư: 
Phòng Nông nghiệp
Tổng mức đầu tư: 
969 800 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ 3, July 26, 2016
Tình trạng: 
Đã hoàn thành