Skip to main content

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập BC KTKT - Dự toán công trình: Trụ sở làm việc liên cơ quan

Loại dự án: 
Xây dựng
Chủ đầu tư: 
Ban quản lý dự án
Tổng mức đầu tư: 
476 809 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ 6, January 1, 2016 to Thứ năm, March 31, 2016
Tình trạng: 
Đang thực hiện