Skip to main content

QĐ V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường vào đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ

Loại dự án: 
Xã hội
Chủ đầu tư: 
Huyện Yên Thế
Tổng mức đầu tư: 
1 007 490 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ 3, July 26, 2016
Tình trạng: 
Đã hoàn thành