Skip to main content

QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cải tạo đường nội bộ khu trung tâm UBND huyện Yên Thế

Loại dự án: 
Xây dựng
Chủ đầu tư: 
Huyện Yên Thế
Tổng mức đầu tư: 
965 828 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ 3, July 26, 2016
Tình trạng: 
Đã hoàn thành