Skip to main content

QĐ V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cứng hóa đường GTNT thôn Mạc 1 xã Phồn Xương

Loại dự án: 
Xây dựng
Chủ đầu tư: 
UBND xã Phồn Xương
Tổng mức đầu tư: 
81 466 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ năm, July 21, 2016
Tình trạng: 
Đã hoàn thành