Skip to main content

QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đèn đường chiếu sáng xã Tân Sỏi, hạng mục: Đèn chiếu sáng

Loại dự án: 
Xây dựng
Chủ đầu tư: 
Tân Sỏi
Tổng mức đầu tư: 
34 687 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ 3, July 26, 2016
Tình trạng: 
Đã hoàn thành