Skip to main content

QĐ V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Kè đá đập Đồng Mơ xã Tam Hiệp

Loại dự án: 
Xây dựng
Chủ đầu tư: 
UBND Tam Hiệp
Tổng mức đầu tư: 
70 059 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ năm, July 21, 2016
Tình trạng: 
Đã hoàn thành