Skip to main content

QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: sửa chữa, nâng cấp cứng hóa kênh từ nhà ông Nhàn đến nhà ông Tâm, Đồng Hưu

Loại dự án: 
Xây dựng
Chủ đầu tư: 
xã Đồng Hưu
Tổng mức đầu tư: 
6 717 000 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ 3, July 26, 2016
Tình trạng: 
Đã hoàn thành