Skip to main content

QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trụ sở Đảng ủy - HĐND

Chủ đầu tư: 
UBND xã Bố Hạ
Tổng mức đầu tư: 
4 507 560 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ năm, July 19, 2018
Tình trạng: 
Đã hoàn thành