Skip to main content

QĐ v/v phê duyệt thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2016

Loại dự án: 
Xã hội
Chủ đầu tư: 
Hồng Kỳ
Tổng mức đầu tư: 
590 840 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ 3, July 26, 2016
Tình trạng: 
Đã hoàn thành