Skip to main content

QĐ v/v phê duyệt thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương

Chủ đầu tư: 
Phòng Nông nghiệp
Tổng mức đầu tư: 
96 146 400.00
Thời gian KC HT: 
Thứ 3, July 26, 2016
Tình trạng: 
Đã hoàn thành