Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt dự toán; kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình nông thôn mới năm 2017; Tổ mô hình: Tưới tiết kiệm trên cây chè thời kỳ kinh doanh

Chủ đầu tư: 
Phòng NN&PTNT
Tổng mức đầu tư: 
37 744 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ năm, July 19, 2018
Tình trạng: 
Đang thực hiện