Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nhà vệ sinh trường THCS Canh Nậu huyện Yên Thế

Chủ đầu tư: 
UBND xã Canh Nậu
Tổng mức đầu tư: 
161 386 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ tư, April 26, 2017
Tình trạng: 
Đang thực hiện