Primary tabs

admin's picture

Danh sách cán bộ thú y xã, thôn, bản

Người đăng admin lúc Thứ 2, 2013-12-02 08:48
STT Họ và tên Chức danh Địa chỉ Ngày tháng
năm sinh
Trình độ
 văn hóa
Trình độ
chuyên môn

1

 

Xã Tân Sỏi

  Văn Thị Nga Trưởng Thú y xã        
1 Bùi Thị Hoà Thú y viên Thôn Mải 1963 10/10 Sơ cấp
2 Vi Thị Biên Thú y viên Tân An 1970 12/12 Sơ cấp
3 Trần Văn Thành Thú y viên Chiềng 1958 7/10 Sơ cấp
4 Lê Văn Dũng Thú y viên Chúc 1964 7/2012 Sơ cấp
5 Lương Thị Phong Thú y viên Phú Bản 1976 7/10 Sơ cấp
6 Phùng Tiến Hà Thú y viên Dầm 6/10/1972 7/10 Sơ cấp
7 Hoàng Văn Tuấn Thú y viên Cầu 1977 7/12 Sơ cấp
8 Phạm Văn Tiến Thú y viên Yên Cư 1968 7/10 Sơ cấp
9 Ngô Văn Thuỷ Thú y viên Chè 1968 12/12 Sơ cấp
10 Hoàng Thị Đào Thú y viên Sỏi 1971 7/12 Sơ cấp

2

 

Phồn Xương

  Nguyễn Thanh Bình Trưởng Thú y xã        
11 Nguyễn Thị Thu Thú y viên Đồng Nhân 1964 7/10 Sơ cấp
12 Nguyễn Thị Châm Thú y viên Hôì 1966 7/10 Sơ cấp
13 Phạm Thị Vững Thú y viên Chẽ 1967 7/10 Sơ cấp
14 Lê Ngọc Sơn Thú y viên Phan 1956 7/10 Sơ cấp
15 Hoàng Hữu Thực Thú y viên Chùa 1951 9/10 Sơ cấp
16 Nguyễn Thị Hồng Thú y viên Thành Chung 1964 7/10 Sơ cấp
17 Nguyễn Thị Huệ Thú y viên Mạc 2 1974 12/12 Trung cấp
18 Trần Thị Hạnh Thú y viên Mạc 1 1967 7/10 Sơ cấp

3

 

Hồng Kỳ

  Long Mạnh Quyết Trưởng Thú y xã        
19 Dương Văn Viên Thú y viên Trại Hồng 1959 7/10 Sơ cấp
20 Lê Thị Minh Thú y viên Cầu Tư 1975 12/12 Sơ cấp
21 Trần thị Hoài Anh Thú y viên Trại Nhì 1980 12/12 Sơ cấp
22 Đỗ Thị Phượng Thú y viên Trại Nhất 1963 9/12 Sơ cấp
23 Nguyên Thị Lương Thú y viên Làng 3 1986 12/12 Sơ cấp
24 Hoàng Thị Hà Thú y viên Trại Hồng Nam 1986 12/12 Sơ cấp
25 Nguyễn Mạnh Hùng Thú y viên Đền Giếng 1989 12/12 Trung cấp
26 Hứa Thị Hải Thú y viên Trại sáu 1986 12/12 Sơ cấp
27 Nông Thị Duyên Thú y viên Đồng Nghĩa 1988 12/12 Sơ cấp
28 Trần Thị Tám Thú y viên Đền Hồng 1980 12/12 Sơ cấp

4

 

Xuân Lương

  Ngô Xuân Tú Trưởng Thú y xã        
29 Trần Văn Định Thú y viên Bản Xoan 1983 9/12  
30 Ninh Ngọc Tiên Thú y viên Bản Ven 1962 7/10 Sơ cấp
31 Ninh Ngọc Cẩn Thú y viên Thượng Đồng 1986 12/12 Trung cấp
32 Sầm Văn Kỳ Thú y viên Bản Nghè 1984 9/12 Sơ cấp
33 Nguyễn Văn Đang Thú y viên Bản Đồng Gián 1963 7/10 Sơ cấp
34 Nguyễ Văn Tuệ Thú y viên Bản Làng Dưới 1968 7/10 Sơ cấp
35 Nguyễn Văn Ninh Thú y viên Bản Na Lu 1982 12/12 Cao đẳng
36 Nguyễn Thành Huân Thú y viên Bản Xuân Môi 1987 12/12 Trung cấp
37 Phạm Văn Giang Thú y viên Bản Nam Cầu 1973 9/12  
38 Nguyễn Văn Tuần Thú y viên Bản Mỏ 1968 12/12  
39 Phùng Văn Đồng Thú y viên Bản Tam Kha 1973 11/12 Sơ cấp
40 Lê Văn Khắc Thú y viên Bản Đồng Gia 1978 6/12  
41 Nông Văn Diễn Thú y viên Bản Làng Trên 1968 12/12 Sơ cấp
42 Nguyễn Văn Quyên Thú y viên Bản Cầu Nhãn 1972 7/10 Sơ cấp

5

 

Đồng Kỳ

  Lê Văn Hậu Trưởng Thú y xã        
43 Đỗ Trọng Hưng Thú y viên Giếng Chảnh 1980 12/12 Trung cấp
44 Nguyễn Hữu Thể Thú y viên Trại Chuối 1966 10/10 Sơ cấp
45 Nguyễn Văn Vĩnh Thú y viên Đồng Lân 1967 8/10  
46 Nguyễn Thị Chúc Thú y viên Ngò 2 1972 10/10 Sơ cấp
47 Đặng Thị Hải Yến Thú y viên Trại Quân 1968 12/12 Sơ cấp
48 Nguyễn Thị Mỹ Thú y viên Trại Đảng 1954 9/10 Sơ cấp
49 Dương Thị Lãi Thú y viên Cống Huyện 1961 7/10 TC thủy sản
50 Vũ Thị Điển Thú y viên Đồng Tâm 1969 9/10 Sơ cấp
51 Dương Văn Đạm Thú y viên Ngò 1 1968 7/10  
52 Nguyễn Thị Sâm Thú y viên Trại chuối 1 1982 12/12  

6

 

Đồng Tiến

  Nguyễn Quốc Chưởng Trưởng Thú y xã        
53 Chu Xuân Ngà Thú y viên Trại Nấm 27/7/1971 7/12 Sơ cấp
54 Lý Thị Hoài Thú y viên Trại Hạ 28/3/1987 12/12 Trung cấp
55 Nguyễn Văn Ly Thú y viên Trại Mới 26/9/1966 7/12 Trung cấp
56 Nguyễn Văn Tuấn Thú y viên Cây Thị 19/7/1978 8/12  
57 Bùi Văn Toàn Thú y viên Đồng An 5/1964 9/12  
58 Vi Văn Hồng Thú y viên Khe Ngọn 25/8/1973 7/12  
59 Dương Văn Trường Thú y viên Gốc Bòng 21/01/1974 9/12  
60 Phan Đặng Tân Thú y viên Cây Vối 26/9/1968 7/10  

7

 

Đồng Lạc

  Giáp Thị Nhung Trưởng Thú y xã        
61 Hoàng Văn Ngự Thú y viên Tiếu 17/8/1990 9/12 Trung cấp
62 Hoàng Thị Tuyển Thú y viên Đền 12/4/1963 7/10 Sơ cấp
63 Đào Thị Lâm Thú y viên Vàng 28/3/1968 7/10 Sơ cấp
64 Lăng Văn Quý Thú y viên Thiều 04/6/1967 7/10 Sơ cấp
65 Lăng Thị Trang Thú y viên Trại Cả 02/5/1973 12/12 Sơ cấp
66 Nguyễn Thị Toan Thú y viên Cây Gạo 14/12/1980 9/12 Trung cấp
67 Hoàng Thị Chính Thú y viên Chỉ Choè 05/5/1967 12/12 Sơ cấp

8

 

An Thượng

  Nguyễn Văn Lục Trưởng Thú y xã        
68 Nguyễn Văn Nam Thú y viên Tân An 1960 7/10 Sơ cấp
69 Hoàng Văn Trường Thú y viên An Thành 1972 12/12 Trung cấp
70 Vũ Thị Yên Thú y viên Hồng Lĩnh 1978 12/12 Sơ cấp
71 An Văn Bình Thú y viên Đồng Bục 1972 9/12 Sơ cấp
72 Phùng Văn Toản Thú y viên Cầu Đá 1988 12/12 Trung cấp
73 Nguyễn Lương Thành Thú y viên Cầu Thượng 1975 12/12 Sơ cấp
74 Nguyễn Văn Tài Thú y viên Lan Thượng 1975 12/12 Sơ cấp
75 Nguyễn Văn Vinh Thú y viên Non Sáu 1965 9/12 Sơ cấp
76 Phạm Văn Tuấn Thú y viên Tân Vân 1977 12/12 Trung cấp
77 Nguyễn Thị Hương Thú y viên An Châu 1984 12/12 Trung cấp

9

 

Tân Hiệp 

  Đỗ Thị Lý Trưởng Thú y xã        
78 Nguyễn Thị Vi Thú y viên Tân Gia 1967 10/10 Đại học
79 Triệu Văn Vương Thú y viên Đồng Bông 1972 8/10 Sơ cấp
80 Hà Tiến Dũng Thú y viên Am 1967 7/10 Sơ cấp
81 Đinh Thị Thủy Thú y viên Đìa 1966 8/10 Sơ cấp
82 Âu Thị Ngân Thú y viên Đồng Gia 1978 10/12 Sơ cấp
83 Đỗ Thị Phan Thú y viên Đồng Tân 1956 10/10 Trung cấp
84 Giáp Thị Lan Thú y viên Luộc Giới 1969 10/10 Sơ cấp
85 Vũ Văn Tuyền Thú y viên Hoàng Long 1989 12/12 Trung cấp
86 Nguyễn Thị Nụ Thú y viên Trại Mới 1987 10/12 Trung cấp
87 Mè Thị Tuần Thú y viên Chùa 1957 7/10 Sơ cấp
88 Phùng Thị Hương Thú y viên Đồng Bài 1974 7/10 Sơ cấp

10

 

TT Bố Hạ

  Bùi Tá Thành Trưởng Thú y xã        
89 Đặng Văn Hoà Thú y viên Hoà Bình 1985 12/12 Trung cấp
90 Trần Văn Hồng Thú y viên Gia Lâm 1981 12/12 Sơ cấp
91 Lương Quang Long Thú y viên Tân Tiến 1983 12/12 Sơ cấp
92 Trần Thị Thuý Thú y viên Thống Nhất 1985 12/12 Trung cấp

11

 

Đông Sơn

  Nguyễn Văn Dương Trưởng Thú y xã        
93 Trần Thị Hằng Thú y viên Cầu Gụ 1968 10/10 Cao đẳng
94 Nguyễn Thị Thanh Thú y viên Bo Chợ 1970 12/12 Trung cấp
95 Trần Đức Hùng Thú y viên Đền Quynh 1981 12/12 Cao đẳng
96 Nguyễn Văn Nam Thú y viên Đền Trắng 1976 9/12 Sơ cấp
97 Giang Thể Lường Thú y viên Đồi Lánh 1976 12/12 Sơ cấp
98 Vũ Đình Kiên Thú y viên Đông Kênh 1979 9/12 Trung cấp
99 Trần Thị Huyền Thú y viên Bến Trăm 1965 9/10 Trung cấp
100 Phạm Văn Lưu Thú y viên Gia Bình 1979 12/12 Trung cấp
101 Phạm Quang Hiện Thú y viên Cà Ngo 12/9/1988 12/12 Trung cấp
102 Nguyễ Xuân Sơn Thú y viên Đồi Hồng 1965 9/10 Sơ cấp
103 Đặng Thị Sinh Thú y viên Tân Hồng 1965 10/10 Trung cấp
104 Ngô Quang Tuyến Thú y viên Vi Sơn 1981 12/12 Sơ cấp
105 Lương Văn Hoạt Thú y viên Ao Cạn 1976 9/12 Sơ cấp
106 Lương Thị Phương Thú y viên Hố Rích 1975 9/12 Sơ cấp
107 Hà Đức Đoàn Thú y viên Trường Sơn 1967 10/10 Sơ cấp

12

 

Tam Hiệp

  Đặng Thị Phương Trưởng Thú y xã        
108 Nguyêễn Văn Sỹ Thú y viên Yên Thượng 24/4/1973 7/12 Sơ cấp
109 Nguyễn Văn Quân Thú y viên Trại Cọ 26/4/1970 12/12 Sơ cấp
110 Phan Văn Hòa Thú y viên Yên Thế 1991 12/12 Sơ cấp
111 Nguyễn Văn Tồn Thú y viên Đồng Mơ 1971 12/12 Sơ cấp
112 Phạm Văn Chính Thú y viên Đền Cô 28/9/1984 12/12 Trung cấp
113 Đỗ Văn Hoan Thú y viên Đền Quan 22/8/1963 7/10 Sơ cấp
114 Chu Văn Cầm Thú y viên Đồng Khánh 1976 12/12 Sơ cấp
115 Lưu Văn Hải Thú y viên Hom   7/10 Sơ cấp
116 Lương Văn Kỷ Thú y viên Thép 1970 9/12 Sơ cấp
117 Bồ Xuân Tiến Thú y viên Đồng Mười 24/12/1986 9/12 Sơ cấp
118 Trần Đình Chấn Thú y viên Đồng chủ 1960 7/10 Sơ cấp

13

 

Tiến Thắng

  Triệu Thị Bích Huế Trưởng Thú y xã        
119 Nguyễn Văn Sơn Thú y viên Hố Luồng 1965 7/10 Sơ cấp
120 Nguyễn Thị Liên Thú y viên Đồng Cờ 27/11/1961 7/10  
121 Quách Thị Hằng Thú y viên Tiến Thịnh 17/12/1986 12/12 Cao đẳng
122 Chu Thị Cầu Thú y viên Tiến Bộ 08/2/1984 12/12 Trung cấp
123 Lương Trắc Đích Thú y viên Tiến Trung 11/5/1954 7/12 Sơ cấp
124 Đỗ Văn Tiến Thú y viên Song Sơn 10/1962 7/10 Sơ cấp
125 Đỗ Viết Cường Thú y viên Hợp Thắng 13/8/1986 9/12  
126 Nguyễn Văn Cường Thú y viên Rừng Chiềng 27/12/1969 7/10  
127 Lâm Thị Luân Thú y viên 18/6/1976 7/10    

14

 

Đồng Hưu

  Hoàng Thị Hiếu Trưởng Thú y xã        
128 Trần Thị Tuyết Thú y viên Gia Bình 20/8/1973 10/12 Sơ cấp
129 Hướng Thị Huyên Thú y viên Trại Mới 23/7/1977 12/12 Sơ cấp
130 Nguyễn Duy Độ Thú y viên Suối Dọc 05/4/1952 7/10 Sơ cấp
131 Triệu Ngọc Thắng Thú y viên Cổng Châu 06/7/1966 7/10 Sơ cấp
132 Lê Phước Hoàn Thú y viên Đèo Cà 06/7/1967 12/12 Sơ cấp
133 Hoàng Văn Thể Thú y viên Đèo Sặt 29/8/1978 6/12 Sơ cấp
134 Lương Thanh Thuận Thú y viên Ao Gáo 22/2/1984 12/12 Trung cấp
135 Nguyễn Văn Thái Thú y viên Trại Tre 20/4/1984 12/12 Sơ cấp
136 Triệu Hồng Kiên Thú y viên Trại Vanh 01/9/1980 12/12 Sơ cấp
137 Nguyễn Văn Lâm Thú y viên Thái Hà 07/2/1961 7/12 Sơ cấp
138 Lý Văn Chính Thú y viên Mỏ Hương 27/8/1973 9/12 Sơ cấp
139 Nông Văn Yên Thú y viên Bãi Ranh 18/12/1969 7/12 Sơ cấp

15

 

Đồng Tâm

  Ngô Văn Long Trưởng Thú y xã        
140 Nguyễn Thị Sâm Thú y viên Liên Cơ 01/6/1959 10/12 Trung cấp
141 Trương Văn Sơn Thú y viên Hồng Lạc 20/9/1962 12/12 Trung cấp
142 Huỳnh Văn Thắng Thú y viên Tân Sỏi 9/11/1968 12/12 Trung cấp
143 Lê Thị Mến Thú y viên Đề Thám 08/10/1951 9/10 Trung cấp
144 Lưu Tiến Biên Thú y viên Tân Kỳ 3/9/1974 12/12 Sơ cấp
145 Nguyễn Thị Hạnh Thú y viên Tân Tiến 12/1/1968 12/12 Trung cấp
146 Hoàng Minh Tuấn Thú y viên Tân Hồng 20/12/1973 12/12 Trung cấp

16

 

TT Cầu Gồ

  Đỗ Xuân Công Trưởng Thú y tt        
147 Phạm Văn Nghĩa Thú y viên Phố Cả Trọng 1969 12/12  
148 Mai Thị Dung Thú y viên Phố Đề Nắm 1963 12/12 Trung cấp
149 Nguyễn Văn Giang Thú y viên Phố Cả Dinh 1985 12/12  
150 Vũ Thị Tươi Thú y viên H H T 1987 12/12 Trung cấp
151 Trương Văn Hải Thú y viên Phố Bà Ba 1987 12/12  

17

 

Hương Vĩ

  Nguyễn Xuân Biên Trưởng Thú y xã        
152 Thân Thị Tuyển Thú y viên Hốt Hồ 10/10/1955 7/10 Sơ cấp
153 Tạ Thị Thúy Thú y viên Cầu Tiến 8/1973 7/10 Sơ cấp
154 Trần Văn Kỷ Thú y viên Bo Non 28/12/1970 12/12 Sơ cấp
155 Vương Đắc Lộc Thú y viên Đình 04/4/1959 7/10 Sơ cấp
156 Nguyễn Trần Sơn Thú y viên Yên Bái 20/10/1958 10/10 Sơ cấp
157 Nguyễn Thị Hà Thú y viên Bờ Mận 5/12/1969 7/10 Sơ cấp
158 Ngô Thị Nga Thú y viên Mỏ 03/5/1982 12/12 Sơ cấp
159 Trần Thị Tuyết Thú y viên Rừng 05/1/1966 7/10 Sơ cấp
160 Nguyễn Xuân Tuyết Thú y viên Làng 1967 7/10 Trung cấp
161 Dương Thị Nguyệt Thú y viên Chùa 25/5/1966 7/10 Sơ cấp
162 Nguyễn Đước Huỳnh Thú y viên Vàng 1960 7/10 Sơ cấp

18

 

Đồng Vương

  Phạm Thị Thơm Trưởng Thu y xã        
163 Hoàng Văn Dũng Thú y viên Bản Đồng Tân 19/4/1982 9/12 Sơ cấp
164 Bùi Xuân Lý Thú y viên Bản Đồng Vương 8/7/1963 7/12 Sơ cấp
165 Chu Văn Thế Thú y viên Bản Thái Hà 14/10/1971 12/12 Sơ cấp
166 Lục Tuấn Anh Thú y viên Bản La Xa 14/8/1982 12/12 Trung cấp
167 Đoàn Thị Nhung Thú y viên Bản Tràng Bắn 19/01/1962 7/10 Sơ cấp
168 Nông Văn Quản Thú y viên Bản La Lanh 11/10/1965 7/10 Sơ cấp
169 Đặng Thị Chuyên Thú y viên Bản Đồng Đảng 15/8/1985 12/12 Trung cấp
170 Vi Văn Hiệp Thú y viên Bản Trại Mía 20/12/1963 12/12 Sơ cấp
171 Nguyễn Văn Linh Thú y viên Bản Bình Minh 11/10/1970 7/10 Sơ cấp
172 Phan Công Cuộc Thú y viên Bản Trại Tre 6/7/1977 12/12 Sơ cấp

19

 

Bố Hạ

  Nguyễn Mạnh Hân Trưởng Thú y xã        
173 Vũ văn Nguyện Thú y viên Xuân Lan 1 18/3/1977 9/12 Sơ cấp
174 Vũ Hải Phòng Thú y viên Xuân Lan 2 7/6/1972 8/12 Sơ cấp
175 Nguyễn Văn Thanh Thú y viên Tân Xuân 1957 9/10 Sơ cấp
176 Trần Văn Phương Thú y viên Liên Tân 15/8/1954 7/10 Sơ cấp
177 Nguyễn Quang Tuyến Thú y viên Sỏi 02/3/1982 12/12 Sơ cấp
178 Phan Văn Nghĩa Thú y viên Đồng Quán 10?10/1946 7/10 Sơ cấp
179 Nguyễn Hữu Ngọc Thú y viên Tân An 27/9/1977 12/12 Sơ cấp
180 Lương Ngọc Sự Thú y viên Đồng Lều 30/4/1955 7/10 Sơ cấp
181 Trần Thị Hảo Thú y viên Vòng Huyện 1965 12/12 Sơ cấp
182 Nhinh Thị Khanh Thú y viên Dinh Tiến 20/10/1960 7/10 Sơ cấp

20

 

Tam Tiến

  Đỗ Trọng Tuyến Trưởng thú y xã        
183 Nguyễn Hoài Nam Thú y viên Đồng Trinh 1955 7/10 Trung cấp
184 Nguyễn Văn Hải Thú y viên Đồng Tiến 1973 9/12 Sơ cấp
185 Trần Văn Hoan Thú y viên Rừng Phe 1980 12/12 Trung cấp
186 Hoàng Văn Bắc Thú y viên Hố Tre 1967 7/12 Sơ cấp
187 Đàm Đức Duy Thú y viên Núi Lim 1990 12/12 Cao đẳng
188 Nguyễn Văn Hải Thú y viên Chàm 1971 12/12 Sơ cấp
189 Đỗ Văn Sơn Thú y viên Núi bà 1963 7/10 Sơ cấp
190 Lý Văn Lương Thú y viên Bãi Lát 1973 9/12 Sơ cấp
191 Đoàn Công Chuyền Thú y viên Diễn 1982 12/12 Sơ cấp
192 Nguyễn Văn Đều Thú y viên Mỏ Trạng 1978 12/12 Đại học
193 Hà Văn Hoàng Thú y viên Hố Vàng '1985 9/12 Sơ cấp
194 Hoàng Thị Tuyết Thú y viên Rừng Dài 1971 12/12 Cao đẳng
195 Nguyễn Văn Thắng Thú y viên Quỳnh Nâu 1961 7/10 Sơ cấp
196 Đỗ Đăng Thắng Thú y viên Thị Cùng 1989 9/12 Sơ cấp
197 Nông Văn Chỉnh Thú y viên Trại Nốt 1968 12/12 Sơ cấp

21

 

Canh Nậu

  Vũ Tiến Luận Trưởng Thú y xã        
198 Lê Văn Tần Thú y viên Bản Thia 1987 12/12 Trung cấp
199 Hà Văn Dền Thú y viên Bản Đồng Cả 1982 12/12 Trung cấp
200 Nguyễn Văn Ninh Thú y viên Bản Trại Sông 1958 7/10  
201 Đàm Văn Dũng Thú y viên Bản Gốc Dổi 1976 7/10  
202 Lý Văn Thuận Thú y viên Bản Còn Trang 1960 7/10  
203 Nguyễn Thị Dũng  Thú y viên Bản Ao Tuần 1960 7/12  
204 Âu Thị Dũng Thú y viên Bản Dốc Dơ 1986 12/12 Trung cấp
205 Chu Văn Khôi Thú y viên Bản Lò Than 1973 9/12  
206 Phạm Văn Trúc Thú y viên Bản Đồn 1980 12/12 Trung cấp
207 Nông Văn Thương Thú y viên Bản Nà Táng 1973 9/12  
208 Nguyễn Thị Thúy Thú y viên Đống cao 1971 12/12  
209 Triệu Văn Sơn Thú y viên Khuôn Đống 1982 9/12  
210 Nụng Văn Trường Thú y viên Bản Chay 1988 12/12 Trung cấp
211 Bùi Thị Hà Thú y viên Bản Đình 1966 7/10  
212 Sầm Văn Lưu Thú y viên Cô Đây 1983 12/12 Trung cấp