Văn bản chỉ đạo điều hành

Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký Nội dung File
V/v thực hiện các quy định về lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước Trung ương 11/09/2013 V/v thực hiện các quy định về lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước
7567/VPCP-KGVX Trung ương 11/09/2013 Về việc kiểm tra, báo cáo vụ việc tại Công ty Nicotex